Τομείς Δραστηριότητας

 

Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας καλύπτουν όλο το φάσμα των ειδικών γεωτεχνικών έργων και μελετών και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

 

Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες

 • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις ξηράς
 • Υποθαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
 • Εργαστηριακές δοκιμές

 

Αντιστηρίξεις – Ειδικές Θεμελιώσεις

 • Φρεατοπάσσαλοι αντιστήριξης
 • Φρεατοπάσσαλοι θεμελίωσης
 • Μεταλλικοί πάσσαλοι
 • Μικροπάσσαλοι
 • Εδαφοπάσσαλοι (jet grouting)
 • Προσωρινές προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Εδαφοηλώσεις
 • Τσιμεντενέσεις
 • Πασσαλοσανίδες
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)
 • Θεμελιώσεις φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Θεμελιώσεις αιολικών πάρκων

Recent Posts